Copyright

  1. W?a?cicielem serwisu www.galeriakiekrz.pl oraz domeny galeriakiekrz.pl jest Galeria Kiekrz, ul. Chojnicka 43-51, 60-480 Pozna?.
  2. Tre?ci oraz oprogramowanie znajduj?ce si? na niej s? nieroz??czne i s? zwane dalej Serwisem.
  3. Serwis nie odpowiada za tre?ci umieszczone na witrynach, do których odno?niki (??cza) zosta?y umieszczone w tym Serwisie.
  4. Wszystkie tre?ci znajduj?ce si? w Serwisie podlegaj? ochronie praw autorskich.
  5. Prawa autorskie do witryny oraz materia?ów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wy??cznie w?a?ciciel serwisu.
  6. Kopiowanie oraz wydruk mog? si? odbywa? wy??cznie w celach niekomercyjnych i dla u?ytku w?asnego. Dopuszcza si? u?ycie niekomercyjne, jednak wszystkie tre?ci pochodz?ce z Serwisu musz? by? opatrzone wyra?n? informacj? o swoim pochodzeniu. Jakiekolwiek inne u?ycie materia?ów zawartych w Serwisie jest zabronione.
  7. Zabrania si? cytowania oraz opracowywania materia?ów zawartych w Serwisie bez zgody w?a?ciciela.
  8. U?ytkownik ??cz?c si? z t? witryn? i przegl?daj?c j? akceptuje powy?sze warunki bez zastrze?e?.