Copyright

  1. Właścicielem serwisu www.galeriakiekrz.pl oraz domeny galeriakiekrz.pl jest Galeria Kiekrz, ul. Chojnicka 43-51, 60-480 Poznań.
  2. Treści oraz oprogramowanie znajdujące się na niej są nierozłączne i są zwane dalej Serwisem.
  3. Serwis nie odpowiada za treści umieszczone na witrynach, do których odnośniki (łącza) zostały umieszczone w tym Serwisie.
  4. Wszystkie treści znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich.
  5. Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie właściciel serwisu.
  6. Kopiowanie oraz wydruk mogą się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Dopuszcza się użycie niekomercyjne, jednak wszystkie treści pochodzące z Serwisu muszą być opatrzone wyraźną informacją o swoim pochodzeniu. Jakiekolwiek inne użycie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione.
  7. Zabrania się cytowania oraz opracowywania materiałów zawartych w Serwisie bez zgody właściciela.
  8. Użytkownik łącząc się z tą witryną i przeglądając ją akceptuje powyższe warunki bez zastrzeżeń.